Humed pharma d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, te redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Humed pharma d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Humed pharma d.o.o. poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu Vaših osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa.

Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Humed pharma d.o.o. provodi zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s naše internetske stranice, te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Pravila privatnosti na webu

Humed pharma d.o.o. priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje čuvati sigurnost podataka koje putem internet stranice prikupi.

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali, bilo registracijom (prilikom registracije koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, broj telefona) ili korištenjem internet stranice.

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima Humed pharma d.o.o. će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

Kolačići

Kolačići (engl. cookies) omogućuju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na internet stranicama (npr. na kojim dijelovima internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačić je mali paket podataka poslan s poslužitelja  na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Svrha kolačića je poboljšanje korisničkog iskustva prilikom upotrebe internet stranica. Kolačići na internet stranicama Humed pharme d.o.o. su anonimizirani te se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja.

Internet stranice Humed pharme d.o.o. prate statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica.

Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju Vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.

Ispitanik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem editiranja postavki preglednika kojeg koristi i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No, ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, neće moći koristiti sve funkcije web stranice. Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

Kolačiće i druge pohranjene podatke možete u svakom trenutku izbrisati iz vašeg preglednika (pogledajte u odjeljku za Pomoć u vašem pregledniku ili posjetite dolje navedene linkove):

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hr-hr/help/4028646/microsoft-edge-viewand-delete-browsing-

history Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hr-hr/help/17479/windows-internetexplorer-11-change-security-privacy-settings

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hr/kb/Brisanje%20kola%C4%8Di%C4%87a

Safari: https://support.apple.com/hr-hr/guide/safari/sfri47acf5d6/mac

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Politika zaštite privatnosti osobnih podataka

1. Uvod

Humed pharma d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 36, OIB: 25655203436 u svom poslovanju mora prikupljati i koristiti određene podatke o pojedincima.

Svrha ove politike je osigurati da Humed pharma d.o.o. u potpunosti postupa u skladu s pravnim, organizacijskim i tehničkim obvezama u odnosu na zaštitu osobnih podataka.

Svi zaposlenici Humed pharma d.o.o. su u potpunosti upoznati sa sadržajem ove politike i osiguravaju njezinu primjenu prilikom rukovanja osobnim podacima ili obrade osobnih podataka. Zaposlenici čiji zadaci uključuju i rukovanje osobnim podacima su adekvatno educirani u pogledu svojih zadataka u odnosu na zaštitu osobnih podataka.

Ova politika se odnosi na sve osobne podatke koje drži Humed pharma d.o.o. u odnosu na bilo koju osobu, bez obzira je li bila, trenutno jest ili će biti klijent, dobavljač ili kontakt.

Ova politika ja izrađena s ciljem da se spriječi nastanak potencijalne štete Humed pharma d.o.o. i njezinim zaposlenicima i kupcima te da osigura obradu osobnih podataka od strane Humed pharma d.o.o. u potpunosti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

2. Definicija i primjena

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, to jest pojedinac koji se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Pod obradom osobnih podataka smatra se svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, povlačenje, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba ili korištenje, otkrivanje prijenosom, širenje, objavljivanje ili stavljanje na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Humed pharma d.o.o. osobne podatke prikuplja i obrađuje prije svega radi pružanja usluga u svom poslovanju. Stoga Humed pharma d.o.o. ima potrebu prikupljati i obrađivati određene vrste podataka o pojedincima koji dolaze u kontakt s Humed pharma d.o.o.  (partneri i kupci). S tim osobnim informacijama Humed pharma d.o.o. postupa adekvatno, bez obzira kako ti podaci bili prikupljeni, zabilježeni, čuvani i korišteni – na papiru, računalu ili na drugom materijalu.

U trenutku dostavljanja podataka partnera Humed pharmi d.o.o., partner pristaje da Humed pharma d.o.o. obrađuje njegove osobne podatke, sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti podataka partnera je trajna, a u svakom trenutku ispitanik može koristiti svoja prava koja su niže pobrojana i objašnjena.

Humed pharma d.o.o. osobne podatke ispitanika prikuplja i obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), drugim hrvatskim propisima, Direktivom 95/46/EC i Općom uredbom i zaštiti osobnih podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016.).

Prikupljene podatke Humed pharma d.o.o. čuva na primjeren način i osigurava njihovu povjerljivost. Humed pharma d.o.o. prikupljene podatke neće prosljeđivati trećim osobama bez dozvole partnera, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja zakonskih obveza, u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u slučajevima kada je partner sam objavio te podatke, kao i u drugim nadležnim propisom određenim slučajevima.

Partner, u pogledu osobnih podataka koje za njega obrađuje Humed pharma d.o.o., ima sljedeća prava:

Prava partnera:Objašnjenje
Pravo na informiranostPartner ima pravo u svakom trenutku tražiti obavijest obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su sve primatelji njegovih osobnih podataka, kao i pravo na obavijest o drugim njegovim pravima navedenima u ovoj politici (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade i drugo).
Pravo pristupaPartner ima pravo od Humed pharma d.o.o. dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, zatim dobiti pristup tim podacima i informacijama o:
- svrsi obrade,
- kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju;
- primateljima ili kategorijama primatelja kojima su podaci otkriveni ili će biti otkriveni;
- ako je moguće, o razdoblju na koje se podaci pohranjuju odnosno o kriterijima pomoću kojih je moguće utvrditi to razdoblje;
- da od Humed pharma d.o.o. zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na Partnera ili prava na prigovor na takvu obradu;
- pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
- ako se osobni podaci ne prikupljaju od Partnera, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
- postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila, s posljedicama.
Pravo na ispravakPartner ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Humed pharma d.o.o. ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Partner ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
Pravo na brisanje / pravo na zaboravPartner ima pravo da Humed pharma d.o.o. bez odlaganja izbriše osobne podatke koji se na njega odnose ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako partner povuče privolu na kojoj se obrada temelji a ne postoji drugi pravni temelj obrade, ako partner uloži prigovor na obradu, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Humed pharma d.o.o., ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva djetetu.
Navedeno se ne primjenjuje ako je obrada nužna (i u mjeri u kojoj je nužna) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe Humed pharma d.o.o. ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Humed pharma d.o.o., zbog javnog interesa u području javnog zdravlja, u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijeluPartner ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, uključujući izradu profila, u slučajevima ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Humed pharma d.o.o. odnosno ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Humed pharma d.o.o. ili treće strane. Humed pharma d.o.o. više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako Humed pharma d.o.o. dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode partnera ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, partner u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.
Pravo na prenosivost podatakaPartner ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Humed pharma d.o.o. u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojnom formatu te ima pravo, bez ometanja od strane Humed pharma d.o.o., prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na njegovoj privoli i ako se obrada provodi automatiziranim putem.
Partner ima pravo na izravni prijenos od Humed pharma d.o.o. drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo, a ovo pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.
Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranjePartner ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Humed pharma d.o.o., ako je dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe Humed pharma d.o.o. ili temeljena na izričitoj privoli partnera.
Pravo na povlačenje privolePrivola partnera je jedna od pravnih osnova za obradu podataka koji se odnose na partnera. Partner ima pravo u svakom trenutku povući privolu koju je dao. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je učinjena prije povlačenja privole.
Pravo na ograničavanje obradePartner ima tražiti ograničenje obrade njegovih osobnih podataka: ako osporava točnost njegovih osobnih podataka - na razdoblje potrebno da Humed pharma d.o.o. točnost provjeri, ako je obrada njegovih osobnih podataka nezakonita a ne traži brisanje nego samo ograničavanje obrade, ako Humed pharma d.o.o. više ne treba njegove osobne podatke, ali mu je postojanje istih potrebno radi ostvarivanja njegovih pravnih zahtjeva, ako je stavio prigovor na obradu ima pravo tražiti ograničenje obrade za razdoblje do utvrđenja nadilaze li legitimni razlozi Humed pharma d.o.o. za obradu njegove razloge iz prigovora.

Radi ostvarivanja svojih prava, ispitanik se treba obratiti Upravi slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva – elektroničkom poštom korištenjem e-mail adrese info@humed.bdesign.hr ili poštom na adresu: Zagreb, Koturaška 69, 10000 Zagreb ili dostavom osobne izjave izravno u poslovnim prostorijama Humed pharma d.o.o., uz prethodnu najavu na broj telefona +385 01 2085-077 uz identifikaciju važećim osobnim dokumentom.

3. Voditelj obrade osobnih podataka:

Voditelj obrade podataka Humed pharma d.o.o., Koturaška 69, 10000 Zagreb

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti na sljedeće načine:

Pisanim putem na adresu:
Humed pharma d.o.o., Koturaška 69, 10000 Zagreb

e-mailom na adresu: info@humed.bdesign.hr

Telefon: +385 01 2085-077

4. Načela zaštite osobnih podataka

Humed pharma d.o.o. smatra da je zakonito i pravilno postupanje s osobnim podacima vrlo važno te stoga osigurava da se osobni podaci tretiraju zakonito i ispravno. U tu svrhu Humed pharma d.o.o. u potpunosti podržava i pridržava se Načela zaštite podataka.

Načela zaštite podataka zahtijevaju da se osobni podaci:

 • moraju obrađivati pravedno i zakonito i osobito da ne se ne smiju obrađivati ako uvjeti određeni propisima nisu ispunjeni;
 • prikupljaju se samo za jednu ili više određenih i zakonitih svrha i ne smiju se dalje obrađivati ni na koji način koji bi bio nespojiv s tim svrhama;
 • obrada mora biti adekvatna, relevantna i ne pretjerana u odnosu na svrhu ili svrhe za koje se obrađuju, a podaci moraju biti točni i ažurni;
 • ne smiju se zadržavati duže nego što je potrebno za primjenjivu svrhu;
 • moraju se obrađivati u skladu s pravima ispitanika u skladu s važećim propisima:
 • moraju se poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere protiv neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka i protiv slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja osobnih podataka;
 • ne smije se prenijeti na zemlju ili teritorij izvan EU, osim ako ta država ili teritorij ne osigura odgovarajuću razinu zaštite prava i sloboda ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka.

5. Aktivnosti Humed pharma d.o.o. u vezi obrade podataka

Humed pharma d.o.o.  poduzima sljedeće:

 • u potpunosti poštuje uvjete pravednog prikupljanja i obrade osobnih podataka;
 • ispunjava obvezu da specificira svrhu za koju se osobni podatak obrađuje;
 • prikuplja i obrađuje adekvatne osobne podatke i to samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno radi ispunjavanja operativnih potreba ili u skladu sa svim zakonskim zahtjevima;
 • vrši strogu provjeru duljine čuvanja osobnih podataka;
 • osigurava da se prava osoba, čiji podaci se obrađuju, mogu u potpunosti ostvariti u skladu sa zaštitom osobnih podataka;
 • poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka;
 • osigurava da se osobni podaci ne prenose u inozemstvo bez osiguravajuće zaštite;
 • tretira sve osobe pravedno i pošteno bez obzira na njihovu dob, vjeru, invalidnost, spol, spolnu orijentaciju ili etničku pripadnost, kada postupa u vezi njihovih zahtjeva za obavještavanjem;
 • utvrđuje jasne postupke za odgovaranje na zahtjeve za obaviještenost.

Humed pharma d.o.o. na svojoj internet stranici može objaviti sadržaj kolačića za oglašavanje i praćenje statistike prometa temeljeno na interesima i informacijama posjetitelja internet stranica Humed pharme d.o.o. s društvenih mreža. Ako ispitanik upotrebljava sadržaj na društvenim mrežama Humed pharme d.o.o. ili u aplikacijama, kolačić s navedenih mreža i aplikacija mogao bi se pohraniti na uređaju ispitanika s kojeg pristupa internet stranici Humed pharme d.o.o.. Posjetitelji imaju pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to ispitanici mogu jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika. Ako ispitanik želi ograničiti ili blokirati sve kolačiće koje uključuju web-mjesta/aplikacije Humed pharme d.o.o. (što može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta) ili druga web-mjesta/aplikacije, ispitanik to može učiniti u postavkama preglednika.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Humed pharma d.o.o.  bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka, osim ako je Humed pharma d.o.o. poduzela odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, posebno one koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti, odnosno ako je poduzeo naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika, odnosno ako bi se time zahtijevao nerazmjeran napor, u kojem slučaju će Humed pharma d.o.o. primijeniti javno obavješćivanje ili sličnu mjeru kojom se ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran način.

6. Pregled i provjera:

Humed pharma d.o.o. ima pravo ažurirati ovu politiku, ako je potrebno, kako bi odražavala najbolju praksu i kako bi se osiguralo poštivanje bilo kakvih promjena ili izmjena u pogledu zaštite osobnih podataka.

Zagreb, 7.5.2020.